Linux 思维导图整理(建议收藏)

今天整理了一下收集的Linux思维导图。

Linux 学习路径

Linux 桌面介绍

FHS:文件系统目录标准

Linux 需要特别注意的目录

Linux 内核学习路线

地址:https://www.jianshu.com/p/b087a229aaf1

Linux Security Coaching

GitHub地址:

https://raw.githubusercontent.com/phith0n/Mind-Map/master/Linux%20Security%20Coaching.png

Linux 命令参考

地址:https://linuxtoy.org/archives/unix-linux-command-cheat-sheet.html

Linux 命令速查表

来自:简书,作者:小柑
链接:https://www.jianshu.com/p/59f759207862

相关推荐

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址